שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רפורמת היבוא

קבצים להורדה

רפורמת “שמיים פתוחים”

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית תיקון מאד משמעותי בפקודת היבוא והיצוא. התיקון פורסם ברשומות ביום 17.1.24- לחצו כאן

עיקרי התיקונים:

 1. ביטול הצורך להגיש בקשות למעבדת בדיקה לשחרור משלוחים במסלולי הצהרה

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

ביבוא מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים בקבוצת יבוא 2, 3 ובמסלול קסיס (שאינם בקבוצת יבוא 1) לא יידרש עוד להגיש בקשות למכון התקנים או למעבדות מוכרות, אלא ישירות להגיש הצהרה למכס.

בהגשת ההצהרה למכס יתבצע הליך של הערכת סיכונים וחלק מהמשלוחים יידרשו לבקרה של עמידת המוצר בדרישות התקינה או של עמידה בדרישות תיק המוצר. השינוי הזה אינו משנה את הדרישות המהותיות (ובכלל זה שהמוצר יעמוד בדרישות התקן, ושהיבואן יחזיק תיק מוצר כנדרש כולל הצהרה רלוונטית חתומה על ידו), אלא רק מקל בפרוצדורה – חוסך את הזמן והעלויות הנוספות הכרוכות בהזנת הבקשות למכון התקנים או למעבדות הבדיקה, את עלות הטיפול שגובות על כך המעבדות ואת הזמן עד לקבל האישור מאותן המעבדות.

 1. ביטול לשנה של החובה לשמור תעודת בדיקה בתיק המוצר בקבוצת יבוא 3

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושרה הוראת שעה לשנה (בהתאם למועדים לעיל) במסגרתה לא תהיה חובת החזקת תעודת בדיקה בתיק המוצר בקבוצת יבוא 3 (בין אם בחרתם במסלול קסיס או במסלול תקינה ישראלית). הוראת השעה מופיעה בעמוד האחרון של התיקון שאושר. הקלה זו אינה חלה בקבוצות יבוא 1  + 2.

ניתנה סמכות לשר הכלכלה להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת.

יובהר שהחובה הבסיסית של המוצר לעמוד בדרישות התקינה הרשמית לא שונתה, ולכן גם כשהוראת שעה זו תהיה בתוקף, רצוי יהיה לוודא לפני הצהרה שהמוצר עומד בדרישות, שאתם יודעים לבסס מבחינה מקצועית את ההצהרה. מעבר לסיכון מנזקים שיגרמו בשל ליקויי בטיחות במוצר, יש גם חשיפה של היבואן לעיצומים כספיים מאד גבוהים ולתובענות ייצוגיות היה ויתברר שבניגוד להצהרה, המוצר אינו עומד בדרישות. כמו כן חשוב להבהיר שלא ניתן בהוראת השעה פטור מיתר דרישות תיק המוצר.

 1. ביטול מרשם היבואנים

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושר ביטול מרשם היבואנים. משרד הכלכלה ייעזר במידע של המכס בין היתר ביחס ליבואנים (הוגדרו בפקודה סעיפים לצורך כך ובכלל זה סעיף 2יב1).

 1. פישוט האפשרות לעבור לבצע בדיקות משלוח במעבדת בדיקה שונה מזו בה נעשה אישור הדגם

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושר תיקון לסעיף 2ז שאמור לאפשר ליבואן שיש לו אישור דגם במעבדת בדיקה אחת, לקבל מאותה מעבדת בדיקה את המידע והמסמכים הרלוונטיים ולהעבירם למעבדת בדיקה אחרת, שתוכל לתת אישורי משלוח ביבוא מוצרים מאותו הדגם בהתבסס על המידע המפורט. (רלוונטי בעיקר לתקנים בקבוצת יבוא 1).

 1. לוחות זמנים כשמוצר נדרש לבקרה

מועד כניסה לתוקף: עם הפרסום ברשומות

 אושר תיקון סעיף 2טו שם הגדירו חובה חדשה ליבואן לתת התחייבות לביצוע דגימה בתוך 144 שעות לביצוע בדיקה אם עלה לבקרה ובנוסף האריכו את הזמן האפשרי להעברת תיק מוצר שנדרש לבקרה מ – 72 שעות ל- 144 שעות.

 1. תיקון בדרישות מסמכים לביסוס הצהרת יבואן במסלולי ההצהרה

מועד כניסה לתוקף: עם הפרסום ברשומות

אושרו שורה של תיקונים בסעיף 2ו ובתוספת לפקודה, חלקם רק מסדירים בצורה משפטית נכונה יותר תהליכים שהתאפשרו גם קודם לפי הוראות הממונה על התקינה וחלקם (הבולט השלישי להלן) עשויים לאפשר חלופות חדשות ליבואנים ביחס לחלק מהתקנים.

 • תיקון נוסח באופן שיהיה ברור שמותרת גם אפשרות שהצהרת היבואן תגדיר מה הסעיפים בהם המוצר עומד בתקן ומה הסעיפים שהיבואן ידאג להתאים לפני השיווק בהתאם לקביעה בנהלי הממונה על התקינה.
 • תיקון נוסח, באופן שיובהר בפקודה שניתן לעשות שימוש במסלול קסיס גם בתעודות CB ו- NB.
 • תיקון נוסח, באופן שמרחיב את סמכות הממונה על התקינה לאפשר במסלול קסיס, מסמכים שאינם תעודות בדיקה כחלופיים במקרים כגון דירקטיבות אירופאיות שם לא בהכרח נדרשת תעודת בדיקה.
 • תיקון נוסח, באופן שיחליף את ההתחייבות של היבואן שהמוצר זהה לזה שבתעודת הבדיקה להתחייבות שהמוצר הוא מסוג הטובין שאליהם מתייחסת תעודת הבדיקה בהתאם לכללים בהנחיות הממונה על התקינה.
 1. הרחבת סמכויות הממונה על התקינה בהקשר של יבואן מפר אמון

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושר תיקון סעיף 2א לחוק באופן שהעביר סמכויות וכלי אכיפה ממרשם היבואנים שהוחלט לבטל לעולם התוכן של יבואן מפר אמון והרחיב את היכולת של הממונה על התקינה לבצע בקרה ופיקוח אפקטיבי יותר באמצעות כלים אלו.

 1. חובת הנגשת מידע על אישורי תקן שניתנו במעבדת בדיקה

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושרה חובה למעבדות (מכון התקנים ומעבדות מוכרות) להנגיש מידע לציבור על דגמי טובין שניתנו להם אישורי דגם (הוסף לצורך כך סעיף 2ז1 לפקודה) כפי שיקבע הממונה על התקינה בהנחיותיו. אין המדובר בחובה להנגיש את תעודות הבדיקה עצמן, אלא את העובדה שניתן לדגם אישור של אותה מעבדה, על מנת שיבואן אחר יוכל לפנות לאותה מעבדה ולבקש לבצע בדיקת השוואה לדגם שהוא מעוניין לייבא. 

 1. הפחתה של העיצום הכספי למי שעשה בדיקה וולונטרית

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושרה החלפת סעיף 14ו שמפנה לתוספת חדשה (התוספת השניה) שהוכנסה לפקודה ושמחליפה את תקנות ההפחתה לפי פקודת היבוא והיצוא. במסגרת זו הוסיפו עילת הפחתה חדשה מפני עיצום כספי ליבואנים שבאופן וולנטרי נקטו בפעולות מקדימות למניעת ההפרה, להנחת דעתו של הממונה ולמשל – נעזרו במעבדה או במהנדס (לפי הכללים שנקבעו ושיוסדרו גם בנהלי הממונה) על מנת לוודא שתיק המוצר שלהם עומד בדרישות, למקרה שבבקרה יתברר שזה אינו המצב. הוחלט שפעילות בהתאם לסעיף זה תקנה הפחתה של 40% בעיצום הכספי.

יש כוונה לתקן בהמשך גם את תקנות ההפחתה לפי חוק התקנים ולהכניס בהם סעיף דומה ליבואנים שבאופן וולנטרי מחזיקים בתיק המוצר תעודת בדיקה, גם כאשר זה לא נדרש לפי פקודת היבוא והיצוא (בתקופת הוראת השעה בקבוצת יבוא 3). 

עדכון מיום 22.2.24: משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי ב-30%) ליבואנים שינקטו פעולות מקדימות, שאינן מתחייבות, להנחת דעתו של הממונה על התקינה- לחצו כאן

 1. הכפלת גובה העיצום הכספי ליבואן שאינו מחזיק תיק מוצר כנדרש

מועד כניסה לתוקף: 1.7.2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

אושר תיקון לסעיף 14א במסגרתו בין היתר מוכפל גובה העיצום הכספי בגין אי שמירת מסמכי תיק המוצר כנדרש לכ – 27,500 ₪.

 

עוד בנושא...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/01/רפורמת-היבוא.png
רפורמת היבוא

מהי רפורמת היבוא? רפורמת היבוא אותה מובילים משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר בשיתוף משרד הבריאות והאנרגיה מתמקדת במעבר לשיטות הנהוגות בשווקים מפותחים בעולם ובשינוי שיטות הפיקוח על חוקיות היבוא  עבור מאות...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Chic-and-Elegant-New-Arrivals-Website-Homepage-Banner-3.png
קבוצות יבוא - תקינה

התקנים הרשמיים מחולקים למדרג של 4 רמות בדיקה ביבוא – לפי רמת הסיכון שטמונה בהן לבריאות ולבטיחות הציבור או לפי השפעתם על איכות הסביבה.  מהן קבוצות יבוא בכל הקשור למוצרים מיובאים, התקנים הרשמיים חולקו...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/04/רפורת-היבוא.png
רפורמת היבוא - שאלות & תשובות

רפורמת היבוא היא אחת מהרפורמות המשמעותיות שהושקו במשק הישראלי. היא מתמקדת בשינוי שיטות הפיקוח על חוקיות היבוא עבור מאות מוצרים. הרפורמה מובילה משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף משרד האוצר, ובהשתתפות משרד הבריאות...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Chic-and-Elegant-New-Arrivals-Website-Homepage-Banner-2.png
רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל

מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה, אמנון מרחב:”אנו פועלים להשלמת הליך חקיקת רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל שיזם שר הכלכלה ניר ברקת, כבר בתחילת המושב הבא. הרפומה הזו תביא בשורה משמעותית לצרכנים...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/01/רפורמת-היבוא-1.png
אושר חלקה הראשון של הרפורמה שיזם שר הכלכלה והתעשייה

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שניה ושלישית את חלקה הראשון של הרפורמה שתשנה לחלוטין את היבוא לישראל ומשנה את שיטת הייבוא לישראל כך שאין יותר צורך בבירוקרטיה ובדיקות מיותרות שמונעות תחרות...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/06/תיק-מוצר-לדגם.png
תיק מוצר לדגם

בפקודת היבוא היצוא [נוסח חדש] תשל”ט- 1979 (להלן – פקודת היבוא והיצוא) נקבעה החובה של יבואן להחזיק בתיק מוצר לגבי טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי. חובת החזקת תיק מוצר נכנסה לתוקף במסגרת תיקון 3 לפקודת...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/01/עותק-של-Blue-and-Black-Modern-Gym-Fitness-Facebook-Cover-2200-x-700-פיקסל.png
ועדת הכלכלה החלה בהצבעה לאישור רפורמת הייבוא

זאת במסגרת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. השר ברקת: הרפורמה תחסוך 10% ליבואנים והציפייה היא שהתחרות תוביל להורדת מחיר לצרכן. ח״כ מיכאל ביטון: ״אם לא נפצח את סוגיית היבוא המקביל נישאר עם מונופולים של יבוא״....

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Chic-and-Elegant-New-Arrivals-Website-Homepage-Banner-1.png
״מה שטוב לאירופה -טוב לישראל״

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בהסכמת הקואליציה והאופוזיציה וללא מתנגדים, את חלקו הראשון של החוק ההיסטורי שהגיש שר הכלכלה ניר ברקת החלק הראשון של החוק מסדיר את הכניסה של המוצרים שעומדים בתקן האירופאי,...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2023/08/Introduction-to-the-Israeli-Import-Reform.png
מהי רפורמת היבוא?

רפורמת היבוא אותה מובילים משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר בשיתוף משרד הבריאות והאנרגיה מתמקדת במעבר לשיטות הנהוגות בשווקים מפותחים בעולם ובשינוי שיטות הפיקוח על חוקיות היבוא  עבור מאות מוצרים לצד הגברת...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2023/08/שאלות-נפוצות-בנושא-הרפורמה-בתחום-התקינה.png
שאלות נפוצות בנושא הרפורמה בתחום התקינה

איך אדע אם על המוצרים שאני רוצה לייבא חל תקן רשמי? צו יבוא חופשי מפרט את האישורים והרישיונות, שנדרשים כדי להביא פריטים מסוימים לישראל. אפשר לבדוק בצו, על פי סיווג פרט המכס של המוצר, מהם האישורים שנדרשים...

1 2